e-hvtd v2.0 (9175)

英雄末路 anh hùng mạt lộ
♦Người anh hùng gặp lúc khốn cùng, hết lối thoát. ◎Như: Cai Hạ nhất chiến, Hạng Vũ đại bại, thử thì dĩ thị anh hùng mạt lộ, ư thị tự vẫn ư Ô Giang , , , Sau trận Cai Hạ, Hạng Vũ đại bại, lúc đó chính là một anh hùng mạt lộ, đành tự vẫn ở Ô Giang.