e-hvtd v2.0 (9175)

與虎謀皮 dữ hổ mưu bì
♦§ Cũng nói là dữ hồ mưu bì . Tỉ dụ mưu tính sự việc có hại cho quyền lợi quan trọng của đối phương, rốt cuộc khó thành công. ◎Như: tha tài đại thế đại, kiêm chi âm hiểm tàn bạo, yếu tha nhượng bộ, vô dị ư dữ hổ mưu bì , , , .