e-hvtd v2.0 (9175)

個人主義 cá nhân chủ nghĩa
♦Chủ trương lấy cá nhân làm trung tâm, chỉ tôn trọng tự do cá nhân hay quyền lợi của cá nhân. ☆Tương tự: bổn vị chủ nghĩa . ★Tương phản: tập thể chủ nghĩa .