e-hvtd v2.0 (9175)

背逆 bội nghịch
♦Làm phản, phản nghịch. ☆Tương tự: bạn nghịch .