e-hvtd v2.0 (9175)

背約 bội ước
♦Làm trái ước định. ☆Tương tự: phụ ước , thất tín , vi ước . ◇Hán Thư : Hán dữ Hung Nô cảm tiên bội ước giả, thụ thiên bất tường , (Hung Nô truyện hạ ).