e-hvtd v2.0 (9175)

背禮 bội lễ
♦Làm trái phép tắc. ◇Tấn Thư : Tăng diện chất Tịch (Nguyễn Tịch) ư Văn Đế tọa viết: Khanh túng tình bội lễ, bại tục chi nhân (): , (Hà Tăng truyện ).