e-hvtd v2.0 (9175)

背榜 bối bảng
♦Trong thời khoa cử, người thi đậu đứng cuối bảng gọi là bối bảng .