e-hvtd v2.0 (9175)

背影 bối ảnh
♦Cái bóng ở sau lưng. ◎Như: vọng trứ phụ thân bàn san li khứ đích bối ảnh, bất cấm bi tòng trung lai , .
♦Bối cảnh.