e-hvtd v2.0 (9175)

俸祿 bổng lộc
♦Tiền tài và của cải quan lại nhận được mỗi năm hoặc mỗi tháng. ◇Âu Dương Tu : Kì bổng lộc tuy bạc, thường bất sử hữu dư 祿, 使 (Lung cương thiên biểu ) Bổng lộc của ông dù ít, thường không để cho có dư.