e-hvtd v2.0 (9175)

背信 bội tín
♦Làm trái hẹn ước, không giữ lời. ☆Tương tự: vi ước .