e-hvtd v2.0 (9175)

耶路撒冷 da lộ tát lãnh
♦Jerusalem, thủ đô của Dĩ-Sắc-Liệt (Israel).