e-hvtd v2.0 (9175)

考慮 khảo lự
♦Suy xét, đắn đo, liệu tính. ◇Ba Kim : Giá thái đột nhiên liễu, ngã bất năng cú mã thượng quyết định. Ngã hoàn ứng cai khảo lự , . (Tân sinh , Thập thất ngũ nguyệt bát nhật ) Cái này bất thình lình quá, tôi không thể nào quyết định ngay được. Tôi cần phải suy xét kĩ.