e-hvtd v2.0 (9175)

終夜 chung dạ
♦Suốt đêm. ◇Luận Ngữ : Ngô thường chung nhật bất thực, chung dạ bất tẩm, dĩ tư, vô ích, bất như học dã , , , , (Vệ Linh Công ) Ta có lần suốt ngày không ăn, trọn đêm không ngủ, để suy nghĩ, nhưng vô ích, chẳng bằng học.