e-hvtd v2.0 (9175)

紙錢 chỉ tiền
♦Tiền giả làm bằng giấy để cúng bái. § Cũng gọi là minh tiền , hoàng chỉ .