e-hvtd v2.0 (9175)

稿本 cảo bổn
♦Bản thảo, nguyên cảo.
♦Tên cỏ thơm.