e-hvtd v2.0 (9175)

稟假 bẩm giả
♦Cấp cho và cho vay.