e-hvtd v2.0 (9175)

秉鈞 bỉnh quân
♦Cầm quyền chính. § Cũng viết bỉnh quyền , bỉnh trục .