e-hvtd v2.0 (9175)

禁方 cấm phương
♦Phương thuốc bí mật. ◇Sử Kí : Ngã hữu cấm phương, niên lão, dục truyền dữ công, công vô tiết , , , (Biển Thước Thương Công truyện ).