e-hvtd v2.0 (9175)

禁夜 cấm dạ
♦Không cho đi lại ban đêm. ◇Lưu Thần Ông : Thùy tri đạo, đoạn yên cấm dạ, mãn thành tự sầu phong vũ , , 滿 (Vĩnh ngộ lạc , Bích nguyệt sơ tình từ ).