e-hvtd v2.0 (9175)

碧虛 bích hư
♦Trời xanh. ☆Tương tự: bích không . ◇Vương Vũ Xưng : Thủy các san trai giá bích hư, Đình đình hoa biểu ánh môn lư , (Kí đề nghĩa môn hồ thị hoa lâm thư viện ).
♦Nước xanh lục. ◇Trương Cửu Linh : Tu trúc hàm thanh cảnh, Hoa trì đạm bích hư , (Tống uyển cú triệu thiếu phủ ).