e-hvtd v2.0 (9175)

破曉 phá hiểu
♦Trời vừa sáng. ◇Lục Du : Niệm đương tái tửu túy hoa hạ, Phá hiểu đề oanh tiên hoán nhân , (Hạnh hoa ).