e-hvtd v2.0 (9175)

眾庶 chúng thứ
♦Nhân dân, bách tính. ☆Tương tự: chúng dân .