e-hvtd v2.0 (9175)

真假 chân giả
♦Chân thật hoặc hư giả. ◇Tam quốc diễn nghĩa : Kim sự vị tri chân giả, cự nhĩ gia binh, nãi bức chi phản nhĩ , , (Đệ cửu thập nhất hồi) Nay việc chưa biết thực hư, mà đã vội cất quân đi đánh, thế là ép buộc người ta làm phản vậy.