e-hvtd v2.0 (9175)

盤鬱 bàn uất
♦Quanh co thâm u. ◇Quách Nhược Hư : Thường ư Thanh Nguyên tự bích họa "Võng xuyên đồ", nham tụ bàn uất, vân thủy phi động , , (Đồ họa kiến văn chí , Vương Duy ).
♦Quanh co tươi đẹp. ◇Đoạn Thành Thức : Chí thử san, cung điện bàn uất, lâu đài bác xưởng , 殿, (Dậu dương tạp trở , Ngọc cách ) Đến núi này, cung điện quanh co tươi đẹp, lâu đài rộng lớn rực rỡ.
♦Uất kết. ◇Quách Mạt Nhược : (Vương Tụ Tinh) nhân ái dục bàn uất ư hung trung, chánh tác tối hậu chi giao chiến , (Nam quan thảo , Đệ nhị mạc đệ nhất trường).