e-hvtd v2.0 (9175)

盤遊 bàn du
♦Du lạc, đi chơi. ◇Liêu sử : Tiết bàn du, giản dịch truyến, bạc phú liễm, giới xa xỉ , , , (Văn học truyện thượng , Tiêu Hàn gia nô ).