e-hvtd v2.0 (9175)

盤曲 bàn khúc
♦Quanh co, khuất khúc. ◇Tạ Linh Vận : Thạch sâm si, san bàn khúc , (Soạn chinh phú ).