e-hvtd v2.0 (9175)

盤互 bàn hỗ
♦Giao kết, liên kết. ◇Hán Thư : Bách quan bàn hỗ, thân sơ tương thác , (Cốc Vĩnh truyện ).
♦Chiếm đóng, bàn cứ. ◇Minh sử : Quan quân lũ thảo chi, quy hàng, nhiên bàn hỗ như cố, vãng vãng tương kết chư động man kiếp lược , , , (Quảng Tây thổ ti truyện nhất 西, Ngô Châu ).
♦Mỗi bên chiếm đóng một phương, chống đối lẫn nhau. ◇Tư trị thông giám : Chí ư trung Hạ đỉnh phí, cửu vực bàn hỗ chi thì... , ... (Ngụy Minh Đế Thanh Long nguyên niên ) Đến thời trung Hạ thế cục sôi sục không yên, lúc đó chín châu mỗi bên bàn cứ một phương, thù địch lẫn nhau...