e-hvtd v2.0 (9175)

百世師 bách thế sư
♦Ông thầy trăm đời, chỉ bậc học vấn đức hạnh trác việt có thể làm khuôn mẫu cho muôn đời sau. ◇Tô Thức : Thất phu nhi vi bách thế sư, nhất ngôn nhi vi thiên hạ pháp , (Triều Châu Hàn Văn Công miếu bi ).