e-hvtd v2.0 (9175)

白居易 bạch cư dị
♦Nhà thơ Trung Quốc đời Đường, tác giả bài Trường hận ca .