e-hvtd v2.0 (9175)

瘠弱 tích nhược
♦Gầy còm, yếu đuối. ◇Tống sử : Tây biên thị mã, dĩ cấp bắc biên chiến sĩ, hữu tích nhược giả tức tống khuyết hạ, thử nguyệt đạo viễn đa tử 西, , , (Vương Tự Tông truyện ).