e-hvtd v2.0 (9175)

畢生 tất sinh, tất sanh
♦Cả đời, suốt đời. ◇Tô Thức : (Chu Thọ Xương) sanh mẫu tam tuế xả khứ, trưởng đại, thích huyết tả kinh, thệ tất sanh tầm phỏng (), , , (Đông Pha chí lâm , Quyển nhị).