e-hvtd v2.0 (9175)

琴心劍膽 cầm tâm kiếm đảm
♦Đánh đàn thì thấy rõ lòng cao đẹp, múa kiếm thì thấy rõ sự gan dạ. Chỉ bậc tài hoa. Cũng viết kiếm đảm cầm tâm .