e-hvtd v2.0 (9175)

滂沛 bàng phái
♦Nước chảy mênh mông.
♦Hình dung máu chảy lai láng. ◇Trương Trạc : Tu du nhị xà đấu, bạch giả thôn hắc xà, đáo thô xứ, khẩu lưỡng ách giai liệt, huyết lưu bàng phái , , , , (Triều dã thiêm tái , Quyển ngũ).
♦Thế mưa lớn mạnh. ◇Hán Thư : Vân phi dương hề vũ bàng phái, vu tư đức hề lệ vạn thế , (Dương Hùng truyện thượng ).
♦Mượn chỉ ân trạch rộng lớn. ◇Chu Thục Chân : Tứ hải hàm mông bàng phái ân, Cửu châu tận giải tiêu ngao khổ , (Hỉ vũ ).
♦Hình dung khí thế mạnh mẽ.