e-hvtd v2.0 (9175)

沛然 phái nhiên
♦Thịnh lớn, mạnh. ◇Mạnh Tử : Thiên du nhiên tác vân, phái nhiên hạ vũ, tắc miêu bột nhiên hưng chi hĩ , , (Lương Huệ Vương thượng ).
♦Trong lòng rất cảm động. ◇Hán Thư : Ư thị thiên tử phái nhiên cải dong, viết: Du hồ, trẫm kì thí tai! , : , ! (Tư Mã Tương Như truyện ).
♦Ân trạch to lớn sâu dày.
♦Phong phú, sung dụ.