e-hvtd v2.0 (9175)

沛澤 bái trạch
♦Đầm có nhiều cây cỏ mọc, chỗ có nhiều cầm thú trú ẩn. ◇Mạnh Tử : Viên hữu, ô trì, bái trạch đa nhi cầm thú chí , , (Đằng Văn Công hạ ).
♦Đầm lớn ở ấp Bái, tương truyền là chỗ Hán Cao Tổ chém con rắn trắng.