e-hvtd v2.0 (9175)

沛公 bái công
♦Tức Hán Cao Tổ Lưu Bang . Hán Cao Tổ khởi binh ở huyện Bái , nên xưng là Bái Công .