e-hvtd v2.0 (9175)

沒趣 một thú
♦Không chịu được, không ra thể thống gì cả.
♦Không có thú vị gì hết. ◎Như: giá bộ điện ảnh chân thị một thú .