e-hvtd v2.0 (9175)

民主 dân chủ
♦Chủ tể của dân, ngày xưa chỉ thiên tử, tức là vua. ◇Tả truyện : Tề quân chi ngữ thâu. Tang Văn Trọng hữu ngôn viết: Dân chủ thâu tất tử (Văn công thập thất niên văn công thập thất niên . : (Văn công thập thất niên ).
♦Chỉ quan lại. ◇Tam quốc chí : Bộc vi dân chủ, đương dĩ pháp suất hạ , (Chung Li Mục truyện ).
♦Thể chế chính trị trong đó chủ quyền quốc gia thuộc về nhân dân cả nước, nhân dân có quyền bầu lên những người đại biểu trong chính quyền, chính quyền lấy ý dân làm chuẩn tắc.
♦Hợp với nguyên tắc dân chủ, không chủ quan độc đoán. ◎Như: tác phong dân chủ .