e-hvtd v2.0 (9175)

歧路 kì lộ
♦§ Cũng viết là kì lộ .
♦Đường nhỏ rẽ ra từ đường lớn. ◇Tào Thực : Mĩ nữ yêu thả nhàn, Thái tang kì lộ gian , (Mĩ nữ thiên ).
♦Tỉ dụ con đường lầm lạc. ◎Như: tha nhân giao hữu bất thận nhi ngộ nhập kì lộ .