e-hvtd v2.0 (9175)

步師 bộ sư
♦Hành quân. ◇Tả truyện : Quả quân văn Ngô Tử tương bộ sư xuất ư tệ ấp, cảm khao tòng giả , (Hi công tam thập tam niên ).