e-hvtd v2.0 (9175)

歐風美雨 âu phong mĩ vũ
♦Gió Âu mưa Mĩ. Chỉ sự truyền nhập tập tục hoặc lối sống của các quốc gia tây phương Âu Mĩ.
♦Chỉ sự xâm lấn của Âu Mĩ. ◇Thu Cẩn : Ta phù! Âu phong Mĩ vũ, đốt đốt bức nhân, thôi nguyên họa thủy, thị thùy chi cữu? ! , , , ? (Tự nghĩ hịch văn , Chi nhị ).