e-hvtd v2.0 (9175)

歌曲 ca khúc
♦Bài hát (kết hợp thi ca và nhạc khúc).
♦Ca hát. ◇Phí Tín : Kì anh vũ anh ca tuần năng ngôn ngữ ca khúc (Tinh tra thắng lãm , Trảo oa quốc ) Những con chim anh vũ anh ca này dạy cho thuần có thể nói năng ca hát được.