e-hvtd v2.0 (9175)

亢陽 kháng dương
♦Khí dương cực thịnh.
♦Nạn khô hạn. ◇Tào Thực : Kháng dương hại miêu, bạo phong thương điều , (Cáo cữu văn ) Trời hạn làm hại mầm non, gió dữ thương tổn cành cây.