e-hvtd v2.0 (9175)

條約 điều ước
♦Các điều mục ước định, điều lệ.
♦Khế ước, văn thư ràng buộc quyền lợi và nghĩa vụ giữa hai quốc gia với nhau (về mặt chánh trị, quân sự, kinh tế hoặc văn hóa, v.v.) ◎Như: Trung Nhật Giáp Ngọ chiến tranh dĩ hậu, đính lập Mã Quan điều ước , .