e-hvtd v2.0 (9175)

本隊 bổn đội
♦Dưới quy chế nhà Tống, quân đội năm mươi người làm thành một đại đội , là đơn vị tác chiến cơ bổn, gọi là bổn đội .
♦Hàng ngũ của mình từ trước đến giờ. ◇Hoàng Lục Hồng : Các quân chỉ đấu, trắc thân thối hoàn bổn đội , 退 (Phúc huệ toàn thư , Bảo giáp , Huấn luyện ngũ tráng ) Các quân ngừng đấu, xoay mình lui về hàng ngũ trước của mình.