e-hvtd v2.0 (9175)

本道 bổn đạo
♦Chính đạo. Tức đạo gốc. ◇Kinh thị dịch truyện : Cổ thích lục hào, âm dương thượng hạ, bổn đạo tồn dã , , (Cổ ).
♦Lấy đạo làm căn bổn. ◇Tôn Sở : Bổn đạo căn trinh, quy vu đại thuận , (Trang Chu tán ).
♦Đạo phủ của khu đất. § Đạo là tên một khu vực hành chính ngày xưa. ◇Tống sử : Quốc triều chi chế, hữu ư tư đệ sách chi giả, hữu ư bổn đạo sách chi giả , , (Lễ chí , Nhị thất).
♦Chính phái, đứng đắn, đoan chính. ◇Khắc Phi : Giá thiên thượng ngọ, Thái Bình trấn tràng khẩu ngoại đích kiều lâu để hạ, trạm trước lưỡng cá lão thật bổn đạo đích thanh niên , , (Xuân triều cấp , Nhất).