e-hvtd v2.0 (9175)

本質 bổn chất
♦Hình thể của chính mình. ◇Lưu Trí : Phàm quang chi sở chiếu, quang thể tiểu ư tế, tắc đại ư bổn chất , , (Luận thiên ).
♦Trạng mạo bổn lai. ◇Tiết Đạo Hành : Nga mi phi bổn chất, Thiền tấn cải chân hình , (Chiêu Quân từ ) Mày ngài không phải là hình dáng xưa nay, Hai mấn tóc chải chuốt (hình cánh ve) làm biến đổi hình trạng thật của mình.
♦Tính chất căn bổn vốn có của sự vật, bổn tính, tư chất.
♦Sự thật xưa nay. ◇Lưu Tri Cơ : Phù bổn chất như thử, nhi thôi quá sử thần, do giám giả kiến Mô Mỗ đa xi, nhi quy tội vu minh kính dã , , , (Sử thông , Ngôn ngữ ) Sự thật bổn lai như thế, mà che giấu thợ vẽ, lại còn soi gương thấy Mô Mỗ xấu xí quá, mà quy tội cho gương sáng vậy.
♦Dáng vẻ chất phác vốn có. ◇Đường Thuận Chi : Cận đắc kì thi độc chi, tắc dĩ tẩy tận duyên hoa, độc tồn bổn chất, u huyền nhã đạm, nhất biến nhi đắc cổ tác giả chi tinh , , , , (Đáp Hoàng Phủ Bách Tuyền lang trung ) Gần đây đọc được thơ ông, đem gột rửa hết son phấn, chỉ giữ lại vẻ chất phác tự nhiên, u huyền nhã đạm, liền đạt tới tinh hoa của những tác giả cổ điển.