e-hvtd v2.0 (9175)

本論 bổn luận
♦Phần chủ yếu trong một trứ tác, tức chủ đề.