e-hvtd v2.0 (9175)

本義 bổn nghĩa
♦Ý nghĩa ban đầu.
♦Ý nghĩa đầu tiên của một chữ khi tạo ra nó. ◎Như: "nhật" đích bổn nghĩa thị thái dương nghĩa đầu tiên của chữ "nhật" là mặt trời.