e-hvtd v2.0 (9175)

本紀 bổn kỉ
♦Cương kỉ căn bổn. ◇Quản Tử : Phàm lập triều đình, vấn hữu bổn kỉ , (Vấn ) Lập ra triều đình, tất phải có cương kỉ căn bổn.
♦Sự tình trải qua từ đầu tới cuối, nguyên ủy thủy chung.
♦Sự việc chép về một vị vua trong sách sử.